Integracja Europejska - Unia Europejska - notatki

PODSTAWOWE PLOBLEMY INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ I JEJ ETAPY Interpretacja ekonomiczna ==> scalanie gospodarek integrujących się krajów w jeden organizm ekonomiczny i może ona odbywać się ona w 2 formach:
a) integracja realna prowadząca do swobody przepływów towarów (dóbr i usług) i czynników produkcji (pracy i kapitału) pomiędzy integrującymi się krajami
b) instytucjonalnej tzn. Tworzenie się jednolitego organizmu ekonomicznego o ponadnarodowych instytucjach i stopniowym ujednolicaniu się polityki gospodarczej w ramach całego ugrupowania. Następuje ona po integralnej ETAPY INTEGRACJI 1. Strefa wolnego handlu (free trade area) - oznacza zniesienie wszystkich bajer handlowych, taryfowych i pozataryfowych) w handlu wzajemnym integrujących się krajów.
2. Unia celna - dodanie do poprzedniego etapu dwóch elementów
a) otoczenie się przez kraje członkowskie wspólną zewnętrzną taryfą celną w stosunku do krajów trzecich
b) wprowadzanie przez kraje członkowskie na szczeblu ponadnarodowym wspólnej polityki handlowej w stosunku do krajów trzecich.
3. Wspólny rynek oznacza dodanie do ustanowionej wcześniej swobody przepływu dóbr i usług (towarów) i czynników produkcji (pracy i kapitału) na cały zintegrowanym obszarze ==> swobody podejmowania pracy zarówno prostej siły roboczej jak i wysokiej klasy specjalistów na obszarze wspólnego rynku, ustanowienie swobody zakładania przedsiębiorstw oraz swobody przepływu kapitału w dwóch formach
a) zagranicznych inwestycji bezpośrednich
b) tzw. inwestycji portfelowych Ad 3.1 BIS (Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne) są związane z przepływem kapitału zagranicznego kiedy inwestycje zagraniczne lokując co najmniej 10% kapitału w nowym przedsiębiorstwie lub spółce z udziałem kapitału zagranicznego uzyskuje jednoczesne wpływy na procesy produkcji i zarządzania przedsiębiorstwa. Ad 3.2 zakup akcji obligacji, papierów wartościowych przez inwestorów zagranicznych na giełdzie w innym kraju lub na giełdach międzynarodowych 4. Unia ekonomiczna i monetarna ma miejsce kiedy dochodzi do koordynacji narodowej, politycznej, gospodarczej integrujących się krajów na szczeblu ponadnarodowym i ustanowieniu wspólnej polityki monetarnej której koniecznym etapem jest wprowadzenie wspólnej waluty UGRUPOWANIA INTEGRACYJNE W Europie funkcjonują 3 ugrupowania integracyjne:
1. UE skupiająca 15 krajów której początki powstania rozpoczęły się z wraz z wejściem w życie traktatów rzymskiego (1957-58)
Traktat Rzymski - ustanawiający 2 ugrupowania w Europie EWG (Europejska Wspólnota Gospodarcza) oraz EURATON (Europejska Wspólnota Energii Atomowej) obejmująca 6 krajów ==> NRF(RFN), Francja, Belgia, Holandia, Luksemburg, Włochy. Te same należały do EWG i EURATON'u. W 1950 r. ustanowiona została przez te kraje EWWiS (węgla i stali). Te 3 wspólnoty przybrały oficjalną nazwę wraz z wejściem w życie traktatu rzymskiego (01-01-58) Wspólnoty Europejskiej.
Na przełomie lat 60-70 następuje 1 rozszerzenie wspólnot Europejskich o 3 kraje - Dana, Irlandia, i Wielka Brytania, 2 rozszerzenie w latach 80' - Grecja , Hiszpania, Portugalia. W latach 90' 3 rozszerzenie: od 01/01/95 przystępuje Szwecja, Austria, Finlandia
Nazwa Wspólnoty Europejskie przetrwała do '92 r. a od 01/01/93 następuje oficjalna zmiana nazwy na Unia Europejska wraz z wejściem w życie tzw. Traktatu z Maastricht czyli ustanawiającego unię ekonomiczną i monetarną.
2. EFTA obejmowała 7 krajów Szwecja, Norwegia, Holandia, Islandia, Austria, Szwajcaria, Lichtensztajn przeszły od 01/01/95 r do UE
3. CEFTA (Central European FTA) ustanowiona 01/01/93 do której należą Polska, Czechy, Węgry, Słowacja, Słowenia. W '98 r. ma przystąpić Bułgaria a nieco później Rumunia.
4. NAFTA (North American FTA) powstało od 01/01/93 r. i obejmuje USA, Kanadę, Meksyk
5. LAFTA - funkcjonuje od lat 80' (Latian American FTA) obejmuje wszystkie kraje latynowskie poza Chile.
6. TAFTA - ma powstać jako porozumienie między NAFTA i UE.
7. ASEAN - która przekształciła się w APEC (Asia & Pacyfic Economic Cooperation) powstało w latach 90' (1995). Składa się z 16 krajów Azji i skupionych nad Oceanem. Należą Japonia i wiele krajów rozwijających się. ETAPY INTEGRACJI UE I i II etap integracji osiągnęła obecna UE w roku 1968 roku. Wszystkie kraje które przystępowały później do Wspólnoty akceptowały zasady unii celnej. III etap - wspólny rynek - osiągnięty przez Wpólnote Europejską do końca 1992 roku. Na mocy tzw. "programu Europa 1992" kiedy to utworzony został jednolity rynek wewnętrzny (IRE - European Single Market). IV etap - rozpoczął się 01/01/93 roku i przewidziane jest jego trwanie do w formie organizacyjne do końca 1999 roku kiedy ma powstać ostatecznie unia ekonomiczna i monetarna Polska od 16/12/91 roku znajduje się w procesie stowarzyszania ze wspólnotami Europejskimi - obecną UE - na mocy podpisanej umowy o stowarzyszeniu nazywanej Układem Europejskim która to umowa weszła w życie po długotrwałym procesie ratyfikacyjnym 01/12/91 r. a jej ratyfikacji jako Umowy Przejściowej po podpisaniu przez prezydentów obu stron. TWORZENIE UNI EKONOMICZNEJ I MONETRNEJ - główne postanowienia Jest to 4 etap integracji polega na:
1. Koordynacji narodowych, politycznych i gospodarczych krajów członkowskich na szczeblach ponadnarodowych.
2. Na wprowadzeniu wspólnej polityki monetarnej prowadzącej do wspólnej waluty na całym zintegrowanym obszarze. Podstawy dla 4 etapu integracji europejskiej znalazły się opracowane przez przewodniczącego Komisji Wspólnoty Europejskiej J. Dalars w raporcie i projekcie przyszłej Unii Ekonomicznej i monetarnej Składał się on z 3 etapów obejmujący okres 1990-99. * Pierwszy ETAP 1990-93 dostarczył liberyzacji rynku usług finansowych i przepływów kapitałowych na terenie dawnych wspólnot europejskich oznaczało to zniesienie wszystkich barier dla swobodnego przepływu kapitału w 2 formach czyli bezpośrednich inwestycji zagranicznych i drugiej formy inwestycji portfelowych (sprzedaż, kupno akcji i obligacji). Wprowadzono również pełną swobodę przepływu usług finansowych (bankowych, ubezpieczeń, maklerskich). W 1991 r październik - listopad odbyły się kolejne spotkania mające na celu przygotowanie przyszłego traktatu z Maastricht. Traktat ten po jego ratyfikacji przez parlamenty wszystkich krajów członkowskich wszedł w życie od 01.01.1993 r. otwierają drogę do przyszłej Unii Ekonomicznej i Monetarnej. Traktat ten zmienił również dawną nazwę WE na UE. * Drugi ETAP 1994-1998 r. wdrożenie głównych postanowień Maastricht
Główne postanowienia traktatu z Maastricht
Traktat ten ustalił kryteria konwertencji (upodobnienia) ekonomicznej, które muszą spełniać wszystkie kraje członkowskie, które zechcą wejść do Unii Ekonomicznej i Monetarnej (dotyczy tylko krajów członkowskich)
1. Stopa inflacji kraju członkowskiego nie może być wyższa od 1,5% w stosunku do 3 krajów o najniższym wskaźniku inflacji w roku poprzedzającym badania.
2. Średnio i długookresowe bankowe stopy procentowe mogą być wyższe o 2% od bankowych stóp procentowych w 3 krajach o najniższym poziomie inflacji w roku ubiegłym
3. Wahania kursu walutowego w stosunku do kursu parytetowego muszą mieścić się w granicach ustalonych przez Europejski System Monetarny. Przyjęto od sierpnia 1993 r. wprowadzenie w ramach Europejskiego Systemu Monetarnego nowego pasma odchyleń kursowych krajów członkowskich na poziomie 30% tj. +15, -15%
4. Udział długu publicznego w stosunku do PKB nie może przekraczać 60%.
5. Deficyt budżetowy nie może przekraczać 6% udziału PKB.
Dane z końca 1997r. dług pub. def. budż.
Francja 57% -3%
Luxemburg 6,7% -1,6
Niemcy 60%
Portugalia 62% -2,7%
Szwecja 77% -1,9%
W.B. 52%
Finlandia 59% 1,4%
Belgia 125%
Włoch 124%
Dania -1,3%
Grecja -4,2%
Hiszpania -1,2 Dane dotyczące POLSKI
Inflacja na 1998r ok. 10%
Bankowe stopy procentowe ok. 25%
Wahania kursu +10% -10%
Dług publiczny ok. 55%
Deficyt budżetowy 2,4 % Polska jak widać spełnia wszystkie warunki z Maastricht jednakże oprócz wysokości inflacji, które w/g założeń powinna wynosić maksymalnie 2,5% a w Polsce wynosi 10%.. * Trzeci ETAP zakłada utworzenie w roku 1999 Unii Ekonomicznej i Monetarnej w 1999 r poprzez wprowadzenie wspólnej waluty czyli EURO. Powstanie Europejskiego Systemu Banków Centralnych w skład którego wchodzić będą wszystkie banki centralne krajów członkowskich na czele których stanie Europejski Bank Centralny z siedzibą we Frankfurcie na Menem, który powstał z przekształcenia Europejskiego Instytutu Walutowego i bank ten będzie odpowiedzialny za emisję wspólnej waluty oraz za wprowadzenie wspólnej polityki monetarnej krajów członkowskich. TARKTAT AMSTERDAMSKI Traktat Amsterdamski został opublikowany i stworzony w 1997 r. po tzw. konferencji międzynarodowej krajów członkowskich, która odbyła się na początku 1997 r. Traktat ten dotyczył warunków zmian instytucjonalnych w UE związanych z rozszerzeniem UE na wschód. Podjęto ostateczną decyzją o rozpoczęciu negocjacji o przyszłe członkostwo w UE 5 krajów spełniających tzw. kryteria kopenhaskie. Polegały one na:
1. Zapewnieniu warunków dla wzrostu gospodarczego.
2. Zapewnieniu funkcjonowania reguł ukształtowanej gospodarki rynkowej (posiadającej odpowiednie instytucje i mechanizmy oraz zasady działania)
3. Zapewnieniu poszanowania zasad demokracji i społeczeństwa otwartego. Poniższa ocena komisji Wspólnoty Europejskiej wybranych krajów mających status krajów stowarzyszonych z UE została przeprowadzona do połowy lipca 1997 r. i 16 lipca 1997 r. w ramach tzw. Agendy 2000 została opublikowana opinia o krajach które mogą przystąpić w roku 1998 do negocjacji o przyszłe członkostwo Pozytywną oceną uzyskało 5 krajów Czechy, Węgry, Polska, Słowenia, Estonia. Ostateczna decyzja o rozszerzniu UE została zapisana w traktacie Amsterdamskim i przyjęto w nim: jeżeli liczba przyjmowanych krajów nie przekroczy 5 to nie będzie wymagana nowa reforma instytucjonalna Unii. WARUNKI STOWARZYSZENA POLSKI I INNYCH KRAJÓW EUROPY WSCHODNIEJ Z UE
Umowa o stowarzyszenie Polski ze wspólnotami europejskimi została podpisana 16.12.1991r.Tego samego dnia podpisały ja również Węgry zakłada tworzenie strefy wolnego handlu w okresie 1992-2002 w oparciu o zasadę asymetryczne liberalizacji co oznacza ze polska jako partner slabvszy ekonomicznie uzyskuje dostęp do rynku WE wcześniej niż WE do rynku polskiego oraz ze liberalizacja przebiega w szybszym tempie roku 1992 WE zniosły cła i inne bariery w handlu do zera w stosunku do polskiego eksportu na ten rynek dla ok. 50% wartosci eksportowanych wtedy towarów. Były to głownie towary o wyższym stopniu przetworzenia.
Dla pozostałych 50% ówczesnego eksportu z polski z do wspólnoty europ. Librralizacj cel i innych barier w handlu została przez wspólnoty europejskie podzielona na 2 etapy:
Odnoszące się do towarów "wrażliwych" "sredniowrazliwych"
Towary sredniowrazliwe (chemikalia, obuwie, odbiorniki TV :radiowe, prod. wytworzone z metali kolorowych)Same metale kolorowe stanowiące łącznie ok. 10% ówczesnego eksportu polski do wspólnoty europ. Podlegały procesowi liberalizacji w 3 równych ratach rocznych (1992-1995) i zostały całkowicie liberalizowane w r.1995 co oznacza ich pełny dostęp do rynku, WE od 01.01.1995 dla pozostałych 40% ówczesnego polskiego eksportu do WE towarów określonych jako wrażliwe (obejmujących węgel i stal i ich produkty i tekstylia-tkaniny i odziez) Proces liberalizacji został rozłożony na lata 1992-1998.
Węgiel i stal i ich produkty uzyskały pełna swobodę dostępu do rynku WE od 01.01.1997 natomiast tekstylia od 01.01.1998.
W roku 1992 polska zniosła cło do zera i inne bariery w handlu na towary importowane z WE dla ok. 27% doczesnego importu z WE,dla pozostałych towarów proces liberalizacji został rozłożony na 5 lat w 5 również ratach rocznych rozpoczynając od roku 1995 -1999.Jedynym wyjątkiem są samochody osób. Oraz paliwa płynne, których proces liberalizacji został pzredluzony na dalsze 3 lata 1999-2001.Oznacza to ze UE uzyska pełny swobodny dostęp dla swoich towarów przemysłowych eksportowanych do polski w 2002.
Część handlowa umowy o stowarzyszeniu nosi nazwe Umowy Przejściowej (Interin Agreement) Oficjalna nazwa umowy o stowarzyszeniu pomiędzy polska a WE nosi nasze "układ europejski" (Europe agreement) Uklad ten oprócz części handlowej obejmuje również współprace w sektorze usług :
-harmonizacje prawa polskiego
-współprace ekonomiczna
-pomoc finansowa i techniczna dla polski w ramach programu PHARE
Układ europejski wszedł w życie po dlugotrawalej procedurze ratyfikacyjnej 01,02.1994
1.Z wyjątkiem części handlowej objętej umowa przejściowa która weszła w życie od 01.03.1992 po podpisaniu jej przez prezydenta obu stron
2.rolnictwo zostało wyłączone z tworzenia strefy wolnego handlu towarami pzremyslowymi ze względu na jego szczególna wrażliwość.
Liberalizacja następuje stopniowo na rynkach obu stron na zasadzie "produkt za produkt" przy czym polskie przetworzone towary rolno-spozywcze uzyskały znacząca poprawę dostępu do rynku UW od roku 1995.Polska natomiast zobowiązała się jednorazowo do obniżenia wszystkich cel i innych barier w handlu dla rolnych to towarów pochodzących z WE o ok. 10% z chwila wejścia umowy przejściowej w życie.
3.Wspolpraca w sektorze usług
Do sektora usług w układzie europejskim zaliczamy:
-usługi budowlane
-usługi transportowe( w podziale na transport drogowy,kolejowy,morski i lotniczy,srodladowy-wodny)
-usługi tradycyjne
Do usług nowoczesnych zaliczamy:
-usługi telekomunikacyjne
-usl.finansowe(bankowe,ubezpieczeniowe,zwiazane z funkcjonowaniem giledy)
-usl.informatyczne i informacyjne związane z dostępem do baz danych programowanie komputerowe, dostęp do inetrnetu oraz usługi świadczone tzw. konsultingu doradztwa)
-usługi prawnicze
Współpraca w sektorze usług jest ściśle zwiaczana z liberalizacja rynku pracy oraz ze swoboda zakaldania przedsiębiorstw .Polska uzyskała pełna swobodę zakładania przedsiębiorstw na terenie WE z chwila wejscia ukaldu europejskiego w zycie.
Zatrudniernie polskich pracownikow w przedsiebiorstwie uslugowym na terenie UE przebiega nastepujaco:
-kadra menezerska zakładająca własne firmy na terenie UE może podejmować prace na zasadach samo zatrudnienia
-wysokiej klasy specjaliści jako tzw. kluczowy personel mogą podejmować prace na obszarze UE po uzyskaniu odpowiedniego pozwolenia od tamtejszych władz
-personel pomocniczy pochodzący z polski może podejmować prace na terenie UE w polskich przedsiebiorstawch lub innych firmach na terenie UE tylko w ramach kontyngentu przyznanych przez poszczególne kraje członkowskie polsce corocznie negocjowanych z władzami narodowymi krajów członkowskich
-członkowie rodzin pracowników polskich którzy legalnie podjęli prace na zbliżonych warunkach będą traktowani jako tzw. osoby miejscowe
-osoby które pracowały na terenie pszczegolnyc krajów członkowskich maja prawo do kumulacji okresów zatrudnienia w poszczególnych krajach w celu uzyskania praw do emerytury renty lub ubezp. Z tego tytułu. W przypadku współpracy w sektorze usług pomiędzy polska a unia uzyskano następujące zapisy polska zobowiązała się do liberalizacji swego sektora usług w stosunku do usług napływających z UE w 2 etapach w ramach 10 letniego okresu przejściowego 1994-2003.
W pierwszej połowie okresu przejściowego zobowiązano się do stopniowej liberalizacji dostępu do polskiego rynku usług dla wszystkich rodzajów usług unijnych oprócz:
1.uslug finansowych
2.uslug telekomunikacyjnych
3.uslug związanych z panstwowymi ubezpieczeniami:
-renty
-emerytury
4.uslug świadczonych przez instytucje publiczne na szczeblu centralym regionalnym i lokalnym-agendy rządowe
W drugim etapie okresu przejściowego od początku 1999 rozpocznie się stopniowa liberalizacja sektora usług finansowych i telekomunikacyjnych .Proces liberalizacji rynku usług w Polsce w stosunku do usług UE i dowrotnie jest oparty na tzw. klauzuli traktowania narodowego zwana tzw.kaluzula narodowa która oznacza ze dany kraj zobowiązuje się do traktowania nie gorsszego usługodawcy usług i inwestorów zagranicznych w sektorze usług niż ich odpowiedników z wloasnego kraju. POLITYKI SEKTOROWE UE I DOSTOSOWANIA W POLSCE DO TYCH POLITYK
Polityka przemyslowa i technologiczna UE.
Polityka przemysłowa moze miec dwojaki charakter tzn.moze być polityka sektorowa polegająca na wspieraniu pzrez państwo za pomocą instrumentów finansowych poszczególnych sektorów przemysłu a zwłaszcza tych które cechują się najwyższa konkurencyjnością na rynkach międzynarodowych .
Taki rodzaj polityki stosowały z duża skutecznością w latach 70,80,60 kraje azji polud-wsch a szczególnie japonia. Kraje UE uparwialy sektorowa politykę przemysłowa gl.w latach 70 i 1 pol.80. Natomiast w drugiej pol.lat 80 miało miejsce stopniowe odchodzenie od takiej polityki i przechodzenie do tzw.horyzontalnej polityki pzremyslowej której gl.zadaniem jest wspieranie niektórych aspektów rozwoju przemysłowego całej wspólnoty i poszczególnych krajów członkowskich takich jak rozwój, innowacyjnosc przemyslu (wspieranie badań i rozwoju współpracy naukowej i badawczej pomiędzy uniwersytetami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi oraz przedsieb. Na terenie UE.
Wspieranie przemysłu przyjaznych dla środowiska naturalnego czystych technologii pod względem ekologicznym i wspieranie zasad tzw.trwalego rozwoju.
Wspieranie małych i średnich przedsieb. I ich powiązań z ośrodkami badawczo-rozwojowymi, oraz wspieranie ich rozwoju gl. W regionach słabiej rozwiniętych tzn w który poziom PKB jest niższy niz 75% średniej dla danego kraju albo średniej całej unii.
Decydujący wpływ na zmianę charakteru polityki przemysłowej milay porozumienia miedzynarod o charakterze globalnym. Wynikajace gl. z WTO które to postanowienia zakazują wspierania przez sobsydiowanie lub dotowanie eksportu tow. Przemysł. Pozczegolnych krajów członkowskich które to postanowienia zostały przyjęte po zakończeniu Prundy Urugwajskiej,Gatt i wejsciu w zycie WTO.
Modyfikacje polityki pzremyslowej UE miały miejsce w latach 90 oraz z przyjęcie 2 podstawowych dokumentow :
1.dokument konkurencyjnosc przemyslowa to pierwszy dokument w 1993 dający podstawy dla polityki pzremyslowej UE podlagajacej przekształceniu w politykę wspierania konkurencji albo zwana polityka konkurencji.
2.dokument "zielona ksiega" przyjety w roku 1995 określającym zasady polityki wspierania innowacyjnosci UE.
Ad1)dokument- określa zmiany w polityce przemysłowej w kierunkach
-polityka przemysłową ma być polityka zorientowana na tworzenie wolnych i konkurencyjnych rynków w otoczeniu przedsieb.
-polityka wspierania konkurencyjności przemysłu UE na rynkach krajów 3 głównie w odniesieniu do sektorów o najwyzszym poziomie innowacyjnosci nazywanych wysokiej technologii do których OECD zalicza 4 główne sektory:
a) przemysł lotniczy i kosmiczny
b) produkcja niektórych farmaceutyków
c) produkcja komputerów i maszyn do elektronicznego przetwarzania danych
d) maszyny i sprzęt biurowy biotechnologiczna produkcja mas plastycznych
-wspieranie rozwoju zatrudnienia poprawa sytuacji na rynku pracy UE gl. poprzez otwarcie rynku pracy-zniesienie barier dla przemysłu sily roboczej w ramach jednolitego rynku europejskiego.
-wspieranie rozwoju małych i średnich przedsieb. Na terenie wszystkich kajow członkowskich
Ad2)drugi dokument wg. Szacunkow
środki na politykę technologiczna stanowią ok. 4 % rocznego PKB budżetu UE. Polityka ta jest zorientowana na wspuieranie fazy badawczej na etapie badań podstawowych a nie badań stosowanych.
-grodki na B+R (badania + rozwoj) przeznaczone w ramach polityki technologiczne mogą wynosić najwyżej 50% wartości całego projektu,2 polowa środków pochodzić powinna z funduszy własnych projektodawcy. Formy polityki technologicznej:
1.badania wlasne- prowadzone w centrach naukowo badawczych a wspierane z budżetu całej wspólnoty
2badania kontraktowe prowadzone przez konsorcja badawcze w skład który wchodzą szkoły wyższe lub inne plackowi naukowo-badawcze oraz przedsiębiorstwa mogą to być małe i średnie firmy.
3.koordynacja badań w ramach wspolnoty-srodki są kierowane gl.na koordynacje badań miedzy krajami członkowskimi oraz na rozpowszechnianie wyników projekto finansowych przez wspolnote. Polityka technologiczna UE prowadzona jest zarówno na szczeblu wspolnotowym, narodowym i regionalnym krajowym krajów czlonkowskch. W oparciu o zasadę subsydiarnosci oznacza delegowania żądań i srodkow dla realizacji przyjętych celów na ten szczebel ich wykonania (ponadnarodowy,krajowy,regionalny,lokalny) na którym efektywność ich realizacji może być najwyższa. Główne dziedziny technologii wspierane [pzrez programy badawcze UE.
1.technologie informatyczne
2.technologie telekomunikacyjne
3.technologie przemysłowe i amterialowe
4.pomiary i próby
5.ochrona środowiska i klimat
6.nauka i technologie morskie
7.biotechnologie
8.biomedycyna i ochrona zdrowia
9.rolnictwo i rybolostwo
10.energia nienuklearna
11.bezpieczenstwo w energetyce atomowej
12.kontrolowana fuzja termonuklearna
13.transport
14.badania socjoekonomiczne dodatkowo srodki przeznzcone sa na wspolprace w dziedzinie technologii z karajmi 3 i organizacjami miedzinarodowymi oraz na rozprzestrzenianie rezultatow badan
15.na szkolenie i poprawe mobilosci kadry naukowej EFEKTY UNII CELNEJ KROTKO I DLUGOOKRESOWEJ
a)efekt kreacji handlu
b)efekt przesuniecia handlu
ad a)oznacza intensyfikacje przeplywow handlowych eksportu i importu towaru i usług pomiędzy krajami czlonkowskimi na skutek wzniesienia wew. barier taryfowych i pozataryfowych.Efekt ten powoduje 2 subefekty:
1.subefekt produkcyjny
2.subefekt konsumpcyjny
ad1)oznacza on skutki liberalizacji handlu dla producentow krajow członkowskich. Część producentów którzy na skutek zwiększonej konkurencji importu z krajów członkowskich nie będą w stanie urzymac się na dużym, zintegrowanym rynku ulega bankructwu i wycofuje się z procesu produkcji i handlu. Zwolnione zasoby produkcyjne pracy i kapitału ulęgają przesunięciu do tych dziedzin wytwarzania w których producenci wykazują się wysoka konkurencyjnioscia- sa w stanie konkurowac na zintegrowanym rynku uslug i towarów. Producenci najlepsi ,konkurencyjni ,uzyskuja korzysci z integracji w postaci dostepu do duzego zintegrowanego rynku co pozwala im na wydluzeneie skali prod. I obnizke kosztow jedn. Oraz na rozwoj calego przedsieb.
Ad2)oznacza on ze konsumenci z krajow czlonkowskich uzyskuja swobodny dostep do importowanych towarow (często tanszych niz krajowe) co oznacza wiekszy wybor,bardziej zroznicowanych i konkurencyjnych towarow na rynku
adb)Efekt przesuniecia handlu-oznacza zmiane dotychczasowych kierunkow handlu tzn zastapienie czesci dotychczasowych dostaw importowanych towarow z krajow 3(czyli nie czlonkowskich,dostawami z importu z krajow czlonkowskich pzry czym konkurencyjnosc producentów z tych ostatnicgh krajow wzrasta gl.w wyniku zniesienia wew.barier handlowych Dlugookresowe efekty integracji zalicza się dodatkowo:
-wplyw efektu kreacji i przesuniecia handlu na wzrost gosp.krajow czlonkowskich(pobudzenie wzrostu gosp.przez intensyfikacje wymiany handlowej)
-wplyw integracji na zmiany wplywow finansowych do budzetu panstwa z tytulu oplat celnych
-wzrost znaczenia tzw.handlu wewnatrzgaleziowego np.import komputerow do przemyslu chemicznego czy motoryzacyjnego,eksport tych samych wyrobow z tej samej galezi pzremyslu.Dane autora:
wiedza.diaboli.pl / Integracja Europejska

190 IP banned